Metropolitan Nikitas Leads Lenten Retreat in Sacramento

Dena Kuchulis, Margot Tzikas, Loula C. Anaston, Sophia Evrigenis, Metropolitan Nikitas, Christine Dariotis, Bessie Papalias, Bessie Pothos
Dena Kuchulis, Margot Tzikas, Loula C. Anaston, Sophia Evrigenis, Metropolitan Nikitas, Christine Dariotis, Bessie Papalias, Bessie Pothos
Dena Kuchulis, Margot Tzikas, Loula C. Anaston, Sophia Evrigenis, Metropolitan Nikitas, Christine Dariotis, Bessie Papalias, Bessie Pothos

His Eminence Metropolitan Nikitas led a Lenten Retret in Sacramento on Saturday, April 5, 2014 at the Ascension Church.

 
  Powered by Orthodox Web Solutions